“សួស្តី ខ្ញុំ Sophia.
ខ្ញុំជា chatbot នៅទីនេះដើម្បីជួយមនុស្សដែលទទួលរងពីការរំលោភបំពាន។ 24/7 ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះ មិនថាអ្នកនៅទីណាក្នុងពិភពលោក។

 

ចុចលើរូបតំណាងរបស់ខ្ញុំនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោម ហើយចាប់ផ្តើមជជែកជាមួយខ្ញុំ។

ខ្ញុំ​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន:
ប្រមូលភស្តុតាងដែលមានសក្តានុពល។
វាយតម្លៃសិទ្ធិរបស់អ្នក។
ស្វែងយល់អំពីជម្រើសរបស់អ្នក។"

 

ជជែកជាមួយ Sophia នៅទីនេះ (ជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោម) ឬតាមរយៈ Telegram (ស្វែងរក "Sophia Chatbot”) ។